Jak poprawnie nauczać programowania w szkołach podstawowych

 

Programowania, które od przyszłego roku szkolnego będzie stałym elementem edukacji wczesnoszkolnej, ma przede wszystkim nauczyć myślenia problemowego i dać umiejętność rozwiązywania tych problemów. Uczeń powinien się bawić programowaniem. Żeby nauka była skuteczna, powinien widzieć jego efekty, np. przez wydawanie poleceń robotowi. Jest szansa, że tak właśnie może wyglądać nauka programowania w podstawówkach. 

 

O tym, że jak poprawnie nauczać programowania w szkołach i skutecznie wykorzystać najnowsze technologie w edukacji mogli dowiedzieć się uczestnicy konferencji szkoleniowej „PROGRAMOWANIE”. Spotkanie zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach. Odbyło się ono 13 grudnia  w auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej.  


W trakcie konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Nowe Oblicze Edukacji (NOE) omawiali metodykę nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Z ich wystąpienie można było dowiedzieć się m.in., że skuteczna nauka programowania to taka, która ucznia bawi.

 

Przedstawiciele NOE, wyjaśniali również, że kluczowe jest, aby efekty kodowania był widoczne natychmiast. Ten problem rozwiązuje Photon. 


Stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej, mały, interaktywny robot, pomaga dzieciom stawiać pierwsze kroki w nauce programowania. Photon sprawia, że najmłodsi wiedzę zdobywają na bazie własnych doświadczeń.


Nawet robot nie spowoduje jednak, że szkoły będą wypuszczać absolwentów, którzy będą mieć opanowane przynajmniej podstawy programowania. Do tego potrzebni są jeszcze wykwalifikowani nauczyciele.


Dlatego w ramach poddziałania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczono ponad 124 miliony złotych na „rozwijanie kompetencji nauczycieli wczesnoszkolnych”. Dzięki temu osoby uczące w klasach 1-3 zdobędą podstawy potrzebne do nauczenia programowania najmłodszych dzieci.


Nabór projektów w konkursie rozpoczął się jesienią. Listę organizatorów poznamy na przełomie kwietnia i maja, a szkolenia ruszą w nowym roku szkolnym.


Już teraz wiadomo, że zainteresowanie jest ogromne. Na szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Oblicza Edukacji oraz Fundację Girls Code Fun zapisało się przeszło pół tysiąca osób.

Szkoły kreatywnych umysłów - ogłoszenie

 

II edycja szkolenia dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Miło nam Państwa poinformować, że w dniach od 11 do 14 czerwca 2014 roku w Kielcach odbędzie się II edycja szkolenia dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 48 szkół podstawowych, które w wyniku procesu rekrutacji zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie Szkoły kreatywnych umysłów.

Szkolenie Nauczycieli zakwalifikowanych do Projektu "Szkoły kreatywnych umysłów"

Trwa szkolenie przed pilotażowym wdrożeniem Programu edukacji wczesnoszkolnej "Szkoły kreatywnych umysłów"

28 sierpnia w Warszawie rozpoczęło się szkolenie dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 48 szkół podstawowych, które w wyniku procesu rekrutacji zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie Szkoły kreatywnych umysłów. Potrwa ono do 31 sierpnia. Wskazani przez Dyrektorów szkół podstawowych Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jako pierwsi w Polsce, tworzyć będą "Salon Kreatywnych Nauczycieli". Ich zadaniem będzie pilotażowe wdrożenie opracowanych w projekcie 3 programów, w tym 1 programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej i 2 programów do zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów oraz współuczestnictwo w ich doskonaleniu w oparciu o doświadczenia wynikające z procesu ich pilotażowego wdrożenia. Uczestnicy w trakcie trwania szkolenia poszerzą swoją wiedzę m.in. na temat metody projektu jako narzędzia integracji międzyprzedmiotowej,  założeń i źródeł TRIZ - Pedagogiki oraz jej zastosowania w pracy z uczniem. Przygotowano także blok tematyczny pn. "Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera a diagnoza pedagogiczna", którego tematyka obejmuje m.in. treści dot. aspektów dobrej diagnozy, faz prowadzenia diagnozy, typologii inteligencji dziecka wg teorii Howarda Gardnera, znaczenia przestrzeni edukacyjnej w rozwijaniu zdiagnozowanych profili inteligencji oraz praktycznego wykorzystania zasobów dydaktycznych projektu. Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniu związanemu z zastosowaniem IT tj. komputera z dostępem do internetu, rzutnika multimedialnego i tablicy multimedialnej w edukacji wczesnoszkolnej. Od września rozpoczyna się pilotażowe wdrażanie przygotowanych w ramach projektów programów.
Członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciel Stowarzyszenia został członkiem Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dariusz Dąbek z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubasa w dniu 4 lutego 2013 r. otrzymał nominację do składu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Podstawą prawną do  powołania  Rady i określenia jej kompetencji jest znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego. Rada pełni funkcję zespołu konsultacyjno-opiniodawczo-doradczego oraz pomocniczego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie pożytku publicznego. Głównym zadaniem tego gremium jest stałe monitorowanie, poznawanie potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb oraz rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.

 

W skład ŚRDPP wchodzi 12 osób: dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jeden przedstawiciel wojewody oraz sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady dokonano wyboru władz. Przewodniczącą Rady została wybrana Teresa Śliwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, wiceprzewodniczącymi -Agnieszka Piwnik - Piecyk, Zastępca Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego i Karol Skowera, Organizacja Studencka "AIESEC", a sekretarzem Agnieszka Dudek, reprezentująca Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Natomiast Dariusz Dąbek został przedstawicielem ŚRDPP do Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji:

 

Danuta Drozdowska, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Współpracuje ze stowarzyszeniami pożytku publicznego i  organizacjami pozarządowymi z obszaru kultury i sportu. Do jej zadań należy m.in. współdziałanie z wojewódzkimi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania Samorządu Województwa z zakresu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, współdziałanie z samorządami terytorialnymi w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących Region Świętokrzyski.

Agnieszka Piwnik-Piecyk,  Zastępca Sekretarza Województwa  Świętokrzyskiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi przygotowując coroczne Kongresy Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych. Przez wiele lat pracowała w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej zdobywając doświadczenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania organizacją pozarządową.

Teresa Śliwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi  z obszaru pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Brała aktywny udział w realizacji wojewódzkich kampanii  edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy wobec dzieci i osób starszych.  Podejmuje także współpracę z powiatami i gminami w realizacji właściwych zadań wynikających z ustawy oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maria Adamczyk, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji.  Przez wiele lat pracowała jako pedagog szkolny, obecnie jest prezesem Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przez 10 lat pracowała na rzecz Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym. Za swoje osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los została wyróżniona statuetką Anioła Dobroci przyznaną przez marszałka województwa świętokrzyskiego. 
Grigor Szaginian, Radny III i IV kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą.

Karol Skowera – Od 2010 roku jest członkiem  jednej z największych organizacji studenckich na świecie „AIESEC”. Obecnie sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego ds. Rozwoju Biznesu  i Programu Praktyk Przychodzących. Do jego obowiązków należy kontakt z zewnętrznymi firmami działającymi na terenie naszego Regionu, pozyskiwanie partnerów wspierających Komitet merytorycznie, rzeczowo i finansowo. Zajmuje się również rekrutacją studentów zagranicznych z całego świata pragnących odbywać praktyki w firmach działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dariusz Dąbek - Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu  Stowarzyszenia „Nowe Oblicze Edukacji” w Kielcach. Ponadto jest Dyrektorem Projektu „Szkoła kreatywnych umysłów” realizowanego przez stowarzyszenie partnerskie z Grupą Edukacyjną S.A. Posiada 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami społecznymi (Stowarzyszenie Dream Team, LGD Wokół Łysej Góry). Jest laureatem I edycji konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2009 w kategorii pracownik, współpracownik, wolontariusz organizacji pozarządowej.

Jacek Kominek - od października 2012 Prezes Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ZMW. Związek Młodzieży Wiejskiej prowadzi działalność społeczną i charytatywną. Organizuje letnie wypoczynki dla młodzieży wiejskiej: rajdy, wędrówki, obozy, szkolenia, zawody sportowe i turnieje, a także festiwale, wernisaże plastyczne, spotkania grup folklorystycznych oraz praktyki rolnicze. Związek ma na celu także podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa, posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Karol Wilczyński - pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia „Pokolenie z pasją”. W ramach prac w organizacji, odpowiedzialny jest m.in. za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym, związanych z programowaniem idei samorządności  i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie  pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziała bezrobociu, wspomaga rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także wspomaga oraz promuje zrównoważony rozwój regionalny.

Ks. Krzysztof Banasik - od 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie wielu projektów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizator wielu akcji charytatywnych takich jak wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Festyn z okazji Dnia Dziecka, zbiórki żywności, Mikołajki itp.

Grażyna Jarosz - od 10 lat związana z Fundacją  „Vive Serce Dzieciom”. Realizuje  projekty ministerialne i unijne. Prowadzi dwa programy stypendialne w Kielcach i w Staszowie. Kładzie nacisk na bieżącą pomoc dzieciom potrzebującym. Organizuje dla nich imprezy mikołajkowe, wyjazdy wakacyjne,  pomoc w nauce. Angażuje się również w sferę kultury fizycznej -  „Mała Liga Piłki Ręcznej”. Współpracuje ze środowiskami lokalnymi, angażując się w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Organizuje dla społeczności lokalnych zbiórki publiczne.

Agnieszka Dudek – pracuje w Wydziale Polityki Społecznej,  Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.  

Wyniki Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, ktore odbyło sie 24 stycznia 2013 r., uzupełniło skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o panie: Dagmarę Sowińską-Hyb i Katarzynę Suchenię. 

Umowa na realizację projektu SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW podpisana

Miło nam poinformować, że w dniu 10 stycznia 2013 r., w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Zarząd Grupy Edukacyjnej S.A. w imieniu tejże Spółki i partnera – Stowarzyszenia Nowe Oblicze Edukacji – podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane przez obu partnerów do końca września 2015 r. W trakcie niego zostaną opracowane: innowacyjny i interdyscyplinarny program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększające szanse edukacyjne uczniów, 192 materiały metodyczne i dydaktyczne udostępnione na platformie e-learningowej i wspomagające proces wdrażania opracowanych programów w szkołach.

Ponadto 48 szkół podstawowych z terenu całego kraju będzie przez 2 lata szkolne pilotażowo wdrażało opracowane programy i wyposażonych zostanie w pakiet pomocy dydaktycznych tworzących tzw. pracownie sanlukańskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 4 471 300,12 zł.

 

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu "Szkoły kreatywnych umysłów"

Uprzejmie informujemy, że w październiku 2012 r. Stowarzyszenie w partnerstwie z Grupą Edukacyjną rozpoczeło realizację projektu "Szkoły kreatywnych umysłów". Projekt jest realizowany w ramach działania 3.3.4 PO KL 2007-2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji znajdą Państwo na uruchomionej podstronie projektu.

Projekt Stowarzyszenia uzyskał dofinansowanie z PO KL

Miło nam poinformować, że w dniu 12 września 2012 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia w działaniu 3.3.4 PO KL 2007-2013, opublikował listę rankingową rundy III konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011. Na 15 miejscu z 85 p. znalazł się projekt "Szkoły kreatywnych umysłów" złożony przez Nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Grupą Edukacyjną S.A. Oznacza to, że projekt uzyskał dofinansowanie.