Stowarzyszenie

Rozwój nowych idei i przedstawianie ich szerokiej rzeszy odbiorców – te dwa cele przyświecały nam przy powoływaniu stowarzyszenia. Jego członkami są ludzie w każdym wieku, którzy dzielą pasję do żywych dyskusji, dobrej zabawy i nawiązywania nowych przyjaźni.

 

Zawsze z radością witamy nowych członków, którzy wnoszą do naszej grupy świeże i ciekawe pomysły. Zajrzyj do nas – bardzo chcemy Cię poznać!

Statut

Podstawowymi celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działalność na rzecz rozwoju nauki polskiej.
 2. Działalność mająca na celu rozwój prawidłowej postawy obywatelskiej.
 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności przedsiębiorczości.
 4. Działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Promocja literatury stanowiącej uznany dorobek kulturalny.
 6. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolności człowieka i obywatela, wspieranie działań mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 7. Działalność na rzecz wspierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi i narodowymi.
 8. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, których cele statutowe pokrywają się z celami Stowarzyszenia lub których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie, w jakim pokrywa się to z celami Stowarzyszenia.

 

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Nasz Statut i pozostałe dokumenty możesz pobrać w zakładce „Pliki do pobrania”.

Członkostwo

Podoba Ci się nasze Stowarzyszenie? Chciałbyś do nas dołączyć? Koniecznie przeczytaj Statut, pobierz deklarację czlonkowską i złóż podanie o członkostwo już dziś!

Będziemy zachwyceni mogąc Cię powitać w naszym gronie!

 

Poniżej prezentujemy wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia w zakresie odnoszącym się do członkostwa w nim osób fizycznych :

(...)

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych i nieskazane za przestępstwa umyślne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. nadzwyczajnych (honorowych)
  3. wspierających.

 

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać w szczególności: nauczyciele szkolni i akademiccy, ludzie nauki, edukatorzy, osoby prowadzące działalność wydawniczą, lokalni liderzy opinii, twórcy literaccy i dziennikarze, członkowie organizacji prowadzących działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, działacze organizacji wspierających integrację europejską oraz inne osoby związane z doskonaleniem i promocją procesu edukacyjnego i działalnością szkoleniową.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołalnie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w terminie czternastu dni od otrzymania pisemnej informacji od Zarządu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 4. Założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi, chyba, że ich członkostwo ustało.
 5. Wzór deklaracji członkowskiej określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni w szczególności do:

 1. Uczestniczenia w bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Otrzymywania od władz Stowarzyszenia informacji o jego działalności.
 4. Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze).
 5. Uczestnictwa w zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia
  i brania udziału w głosowaniu (obowiązuje zasada jeden członek, jeden głos).
 6. Uczestnictwa w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach określonych uchwalą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani w szczególności do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i innych aktów wewnętrznych przyjętych przez władze Stowarzyszenia.
 2. Brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia (tj. 30 zł rocznie - przyp. red).
 4. Rzetelnego, sumiennego i uczciwego sprawowania funkcji pochodzących z wyboru, w przypadku powołania w skład organów Stowarzyszenia.
 5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i właściwego traktowania osób trzecich kontaktujących się ze Stowarzyszeniem.
 6. Dbałości o mienie Stowarzyszenia.

(...)

 

Historia

Najważniejsze fakty z naszej historii

 

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku.

Zrealizowało Projekt pn. „Rok Przedszkolaka w Świętokrzyskim 2008/2009 – Baśniowa Kraina Edukacji”. Partnerem merytorycznym „Roku Przedszkolaka w Świętokrzyskim” było Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Natomiast patronatem honorowym projekt objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjno-promocyjny i było adresowane do dzieci, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek przedszkolnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Miało na celu promowanie postaw i działań wspomagających wyrównywanie oraz zwiększanie szans edukacyjnych dzieci oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród rodziców, placówek oświatowych i środowisk biznesowych. W ramach Projektu zrealizowano: konkursy dla dzieci, konferencje dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, organów prowadzących, rodziców pn. „W trosce o lepszą edukację – między rolą przedszkolaka a rolą ucznia”, „Dziecko ma swoje prawa”, zajęcia pokazowe w przedszkolach.

W roku 2008 Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań Rzecznika Praw Dziecka z gimnazjalistami, w którym uczestniczyło łącznie 600 gimnazjalistów oraz cykl spotkań uczniów szkół ponadpodstawowych i średnich z sędzią Anną Marią Wesołowską – 3.200 uczniów.

W tym samym roku zrealizowało Projekt „Ćwiczę w szkole i przedszkolu – świat udźwignę będąc zdrowym” – zajęcia korekcyjne dla 119 grup przedszkolnych i 86 grup szkolnych – w którym łącznie wzięło udział 3.075 dzieci, a w zajęciach pokazowych 700 rodziców i 630 dzieci.

W roku 2009 organizacja zorganizowała cykl 6 konferencji pn. „Nowe możliwości edukacji wczesnoszkolnej – Nowa podstawa programowa, Program Rządowy Radosna Szkoła”
– w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Bydgoszczy, Kielcach oraz Katowicach – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W tym samym roku wydała też publikację „Bezpieczne wakacje”.

Była organizatorem Forum dla Dyrektorów Żłobków i Przedszkoli – 350 uczestników w 2009 r. - oraz Ogólnopolskiego Forum Kuratorów w Kielcach (2009, 2010).

W 2009 roku Stowarzyszenie współorganizowało wizytę studyjnej dla 9 przedstawicieli edukacji z państw członkowskich Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim.

Natomiast w 2011 r. współpracowało z Grupą Edukacyjną S.A. (jako patron) przy organizacji cyklu 3 konferencji pn. "Edukacja umysłu - elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera", zrealizowanego w ramach Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Najważniejszą częścią ww. wydarzeń były pierwsze wykłady w Polsce samego autora teorii WI, prof. Howarda Gardnera. Spotkania miały miejsce w Kielcach, Poznaniu i Warszawie, a wzięło w nich udział ponad 1.500 przedstawicieli świata edukacji.

16 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie podpisało ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty umowę o współpracy przy wdrażaniu w regionie akcji Ministra Edukacji Narodowej – „Rok szkolny 2011/2012 – Rok Szkoły z Pasją”.

Do 2011 r. Stowarzyszenie nosiło nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Biznesowych I Edukacyjnych.