W tym miejcu będziemy prezentować projekty realizowane przez Stowarzyszenie, które otrzymały doninansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Aktualnie realizujemy projekt "Szkoły kreatywnych umysłów".

 

Projekt "Szkoły kreatywnych umysłów" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Partnerzy realizujący projekt "Szkoły kreatywnych umysłów":
  • Grupa Edukacyjna S.A.
  • Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r. 
 
Opis działań w projekcie

Partnerzy zamierzają opracować 1 innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szczególności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponować będą metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.

Programy zostaną opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych. Partnerzy podejmą działania w celu uzyskania patronatów naukowych wyższych uczelni, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Nauki Kopernik nad opracowanymi programami i projektem.

W celu sprawnego wdrażania programów Partnerzy przy pomocy praktyków edukacji opracują 192 materiały metodyczne i dydaktyczne oraz udostępnią je nauczycielom w projekcie oraz innym nauczycielom w całej Polsce na platformie e-learningowej. Materiały obejmować będą: tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu z projektu, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, projekty multimedialnych lekcji, karty pracy uczniów, gry edukacyjne.

Partnerzy zaplanowali 2 formy wsparcia dla nauczycieli w pilotażowym wdrożeniu opracowanych programów: szkolenie i coaching przez 2 edukatorów. Szkolenia będą prowadzić profesjonalni trenerzy – specjaliści.
Zakres tematyczny szkolenia: planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych (6 godz.), zastosowanie IT w nauczaniu międzyprzedmiotowym (4 godz.), teorii inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4 godz.), TRIZ-Pedagogika (6 godz.), metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej (4 godz.).

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w I roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim - kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS "ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY" jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II - dla kl. I i II oddzielnie).

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom "doświadczać, eksperymentować" zgodnie z założeniami projektu.

Na zakończenie projektu Partnerzy zamierzają zorganizować 16 spotkań (seminariów) podsumowujących realizację projektu z udziałem 3 dyrektorów i 6 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z danego województwa, podczas których przedstawiona zostanie skuteczność wdrożonych programów oraz określony sposób i potrzeba kontynuowania realizacji programów przez cały I etap edukacji.

Opracowane zostaną także 2 publikacje: z programami i ewaluacją ich wdrożenia. Publikacje otrzymają uczestnicy seminariów oraz rozesłane będą do kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.