Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”:

  • Grupa Edukacyjna S.A. (lider projektu)
  • Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w okresie od 1.10.2012 r. do 31.08.2015 r.


O projekcie

Partnerzy zamierzają opracować 1 innowacyjny program nauczaniadla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.
Opracowane programy eksponować będą metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.
Programy zostaną opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych. Partnerzy podejmą działania w celu uzyskania patronatów naukowych wyższych uczelni, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Nauki Kopernik nad opracowanymi programami i projektem.

W celu sprawnego wdrażania programów Partnerzy przy pomocy praktyków edukacji opracują 192 materiały metodyczne i dydaktyczne oraz udostępnią je nauczycielom w projekcie oraz innym nauczycielom w całej Polsce na platformie e-learningowej. Materiały obejmować będą: tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu z projektu, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, projekty multimedialnych lekcji, karty pracy uczniów, gry edukacyjne.
Partnerzy zaplanowali 2 formy wsparcia dla nauczycieli w pilotażowym wdrożeniu opracowanych programów: szkolenie i coaching przez 2 edukatorów. Szkolenia będą prowadzić profesjonalni trenerzy – specjaliści. Zakres tematyczny szkolenia: planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych (6 godz.), zastosowanie IT w nauczaniu międzyprzedmiotowym (4 godz.), teorii inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4 godz.), TRIZ-Pedagogika (6 godz.), metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej (4 godz.).
48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.
W każdej szkole w I roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.
Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS „ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY” jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie).
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się niąw dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Na zakończenie projektu Partnerzy zamierzają zorganizować 16 spotkań (seminariów) podsumowujących realizację projektu z udziałem 3 dyrektorów i 6 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z danego województwa, podczas których przedstawiona zostanie skuteczność wdrożonych programów oraz określony sposób i potrzeba kontynuowania realizacji programów przez cały I etap edukacji. Opracowane zostaną także 2 publikacje: z programami i ewaluacją ich wdrożenia. Publikacje otrzymają uczestnicy seminariów oraz rozesłane będą do kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli. 


Biuro projektu